Inloggen

Anbi

ANBI-gegevens betreffende de historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh en haar streekmuseum De Roode Tooren. 

KvK-nummer 40122155.
Deze inschrijving valt onder beheer van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 816063448.
Rechtsvorm Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Statutaire naam:Stad en Ambt Doesborgh
Statutaire zetel:Doesburg
Postadres:Roggestraat 13, 6981 BJ Doesburg
Bezoekadres:Roggestraat 11-13, Doesburg
Telefoonnummer:0313-474265
Datum oprichting:27-09-1950
Datum akte laatste statutenwijziging:10-11-2006
Activiteiten SBI-code:91021 – Musea

 

De historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh heeft als doel het wekken van belangstelling voor de historie en natuurhistorie van haar werkgebied, het verkrijgen, beheren, documenteren en exposeren van roerende goederen betrekking hebbende op de historie van het werkgebied, het bevorderen van de studie en het eventueel publiceren van gegevens betreffende de historie, natuurhistorie, dialect en folklore van het werkgebied, het stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek en het wekken van belangstelling voor en het opsporen en verzamelen van alles wat op hierboven genoemde onderwerpen betrekking heeft. De vereniging exploiteert hiervoor tevens het Streekmuseum De Roode Tooren te Doesburg.
De vereniging en het streekmuseum zullen in het algemeen de activiteiten beperken tot het gebied van het oude richterambt Doesborgh (circa 1340), omvattende Doesburg, Lathum, Giesbeek, Angerlo, Bingerden, Bevermeer, Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Eldrik en Hummelo.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Alle correspondentie: Roggestraat 13, 6981 BJ  Doesburg

Samenstelling huidig bestuur:

Edward (E.L.) den Doop, voorzitter  -  Koepoortstraat 50, 6981 AT  Doesburg  -  0313-475343 / 06-47371001

Eelco (E.) Blokdijk, secretaris  -  Het Walbekerveld 31, 6986 AW  Angerlo  -  0313-474456 / 06-53588959

Wanda (W.M.P.) Steintjes-Sybesma, penningmeester  -  Dreef 34, 6996 BB  Drempt  -  0313-474946 / 06-23027640

Jan (J.H.M.) van Ophuizen - Juliana van Stolberglaan 1, 6981 EK Doesburg - 0313-474371 / 06-53338326

Han (H.G.) Snijders  -  Burg. Nahuyssingel 10, 6981 AE  Doesburg  -  0313-476532 / 06-55525251

Henk (H.J.) Heyting  -  Ketjenstraat 11, 6981 JZ  Doesburg  -  0313-473523 / 06-20466876


De financiële jaarstukken en verslag van de uitgevoerde actiteiten zijn openbaar en opgenomen in het Informatiebulletin. De Informatiebulletins zijn in te zien op de website.
Met een schenking aan de Stad en Ambt Doesborgh steunt u niet alleen onze vereniging en het streekmuseum De Roode Tooren, maar kunt u ook profiteren van een belastingvoordeel. Dat voordeel kan zowel van toepassing zijn bij een eenmalige schenking als bij een periodieke schenking.
Stad en Ambt Doesborgh heeft de "Culturele ANBI" (Algemeen Nut Beogende Instelling)- status verkregen; d.w.z. men is niet belastingplichtig, de belastingdienst stimuleert het zelfs om de vereniging te begunstigen met een schenking. Denkt u daarom ook eens bij het opmaken van uw testament aan de vereniging, die als ANBI-instelling een totale vrijstelling van erfbelasting geniet.

Bankgegevens (IBAN): NL27 RABO 0315 0385 94, t.n.v. Stad en Ambt Doesborgh.

Periodieke schenkingen
Als u besluit om ieder jaar een schenking te doen aan Stad en Ambt Doesborgh, dan wordt dit een ‘periodieke schenking’ genoemd. De belastingvoordelen zijn dan groter. Mocht er namelijk meer dan vijf jaar achter elkaar een bedrag geschonken worden, dan is dit bedrag geheel aftrekbaar. Tevens is er geen minimum of maximum verbonden aan dit bedrag. Een periodieke schenking moet echter wel vastgelegd worden in een notariële akte. Wij kunnen u daarbij adviseren.

Eenmalige schenking
Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek hanteert de belastingdienst een zogenaamde ‘drempel’ van 1% van het verzamelinkomen. Tel voor uw belastingaftrek alle gelden op die u heeft geschonken gedurende het belastingjaar. Het bedrag dat boven deze 1% komt van uw verzamelinkomen is dus aftrekbaar met een maximum van 10%.

Hoeveel betaalt de fiscus mee?
Afhankelijk van het verzamelinkomen kan de fiscus tot 52% mee betalen. Aan u de keuze: aan wie geeft u uw geld liever? aan de belasting of aan een instelling die zich sterk maakt voor ons cultureel erfgoed?
Hieronder een overzicht van de belastingaftrek bij een eenmalige schenking:
bij een bruto jaarinkomen tot € 18.945 33,10 %
bij een bruto jaarinkomen tot € 33.863 41,95 %
bij een bruto jaarinkomen tot € 56.491 42,00 %
bij een bruto jaarinkomen ≥ € 56.492 52,00 %

Nadere informatie over schenkingen kunt u uiteraard altijd opvragen.

Jaarverslag 2022.